Leasing finansowy dostawy licencji oprogramowania

closeStatus: zakończony
event Termin: 18/10/2018

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2018

Numer ogłoszenia

1140912

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:

1. Pocztą tradycyjną:
DPK System Consulting
ul. Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka
W przypadku ofert składanych w ten sposób za datę złożenia oferty rozumie się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
2. Pocztą elektroniczną:
[email protected]
Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki nr 1 i 2 powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.

Osobiście:
DPK System Consulting
ul. Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka

W przypadku dostarczenia oferty osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe i podany numer i tytuł ogłoszenia,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kołaczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600010507

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu finansowego dostawy licencji oprogramowania deweloperskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sfinansowanie dostawy licencji oprogramowania, które będzie służyło zespołowi programistów do zbudowania środowiska informatycznego do implementacji algorytmów optymalizacyjnych przygotowanych przez Podwykonawców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu finansowego dostawy licencji oprogramowania deweloperskiego o wartości szacowanej w przedziale 120 do 150 tys. PLN netto

Kod CPV

66000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres trwania umowy leasingowej – 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zawarcie umowy do 14 dni od daty wyboru najlepszej oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu w zakresie leasingu finansowego dopuszczone będą wszystkie podmioty świadczące usługi finansowe posiadające wystarczające środki do sfinansowania zawartej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Powyższy warunek w stosunku do dostawcy usługi leasingu finansowego Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował minimum trzy usługi leasingu finansowego, każdą na dla obsługi dostawy na co najmniej 100.000,- PLN netto.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla Przedmiotu Zamówienia za cenę usługi rozumie się koszt obsługi leasingowej dostawy, podanej w wartości procentowej od wartości przedmiotu dostawy, która będzie leasingowana.

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM CONSULTING PIOTR KISIELEWSKI

Adres

marsz. Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

+48600010507

NIP

6831184477

Tytuł projektu

System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0970/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Szukaj close