Optymalizacja planowania i dyspozycji zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności i elastycznego dostosowania do dynamicznie zmiennych warunków

closeStatus: zakończony
event Termin: 25/10/2021

Zamówienia uzupełniające
Nie
Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-15
1. Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
2. Formularz Ofertowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-15
Data ostatniej zmiany
2021-10-15
Termin składania ofert
2021-10-25 23:00:00
Planowany termin podpisania umowy
2021-11
Dane adresowe ogłoszeniodawcy
DPK System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka
NIP: 6832080260
Osoby do kontaktu
Jacek Kołaczek
tel.: +48 600 01 05 07
e-mail: [email protected]
Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
Dostawa licencji oprogramowania
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa
Podkategoria
Dostawy inne
Opis
Zakup licencji oprogramowania Visual Studio Professional 2019 SNGL ILP NL (C35-01380) – ilość
2 sztuki, DevExpress DXPerience – ilość 2 sztuki, SQL Server Standard 2019(Server+CAL) – ilość 1 sztuka oraz MS SQL USRCAL (359-06866) – 5 sztuk. Oprogramowanie będzie stanowić warsztat pracy
specjalistów ds. implementacji i analityków baz danych w ramach realizowanego projektu.
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Wieliczka
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-15
Koniec realizacji
2021-10-25
Opis
Wybór dostawcy
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Etap 2
Początek realizacji
2021-10-26
Koniec realizacji
2021-11-05
Opis
Zakup licencji
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dostawy licencji Oprogramowania dopuszczone
będą wszystkie podmioty uprawnione przez Producenta Oprogramowania będącego przedmiotem
transakcji do sprzedaży jego licencji.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Powyższy warunek w stosunku do dostawcy Oprogramowania Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym
okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę sprzedaży licencji Oprogramowania takiego jak
w niniejszym postępowaniu lub innego Oprogramowania deweloperskiego.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że jego sytuacja finansowa jest dobra i
posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który
to
posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji
przedmiotowego
zamówienia.
Wykonawca oświadczy pisemnie w formularzu ofertowym, że on sam oraz żaden z zatrudnionych
pracowników nie był karany w
związku z prowadzoną działalnością.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada potencjał techniczny
niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1.Formularz ofertowy
2.wiadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w
oświadczeniu dołączonym do oferty.
2.Ofertę należy złożyć poprzez dowolną z poniższych form:
Na portalu Baza Konkurencyjności w zakładce Oferty,
Pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020
Wieliczka.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na Portalu Baza Konkurencyjności, lub na adres poczty
elektronicznej [email protected],
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy,
z
dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 2021-18164-73721.
Data wpływu oferty to data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o.
Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla Przedmiotu Zamówienia za cenę rozumie się całkowity koszt dostawy licencji wg wykazu w ust 1. Lit
a
i b w rozdziale 8 (OPZ).
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cnxl00)/Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena n

Szukaj close