Realizacja projektu i zabudowy stoiska wystawowego na targi IT TRANS 3-5.03.2020 Niemcy, Karlsruhe

closeStatus: zakończony
event Termin: 16/01/2020

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2020

Numer ogłoszenia

1214239

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o. sp. k. poprzez dowolną z poniższych form:
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na ww adres poczty elektronicznej, w temacie wiadomości „Oferta postępowanie przetargowe IT Trans nr 1214239)
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1214239.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dańda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883315060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie indywidualnego projektu zabudowy stoiska wystawowego oraz realizacja jego zabudowy podczas wydarzenia IT Trans 3-5.03.2020 Karlsruhe, Niemcy wg wytycznych przekazanych od Zamawiającego oraz wytycznych i regulaminów organizatora IT Trans wraz z transportem sprzętu elektronicznego (videowall i monitory/laptopy) i materiałów marketingowych z siedziby zamawiającego na miejsce zabudowy stoiska.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wielicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zaprojektuje, przygotuje i zmontuje w miejscu organizacji targów IT Trans Karlsruhe, Niemcy (wskazany przez Zamawiającego numer wynajętej powierzchni wystawienniczej) stoisko firmowe Zamawiającego, zapewni transport materiałów do zabudowy stoiska, sprzętu elektronicznego oraz materiałów marketingowych z siedziby Zamawiającego na wystawę w Niemczech oraz z powrotem do siedziby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:
1. Projekt stoiska wg wytycznych Zamawiającego, zgodnie z regulaminem IT Trans.
2. Transport stoiska, w cenie również tansport sprzętu elektronicznego (videowall, monitory/laptopy) i materiałów marketingowych (do 5 sztuk średniej wielkości kartonów) na wystawę w Karlsruhe, Niemcy.
3. Zabudowę stoiska na miejscu wystawy w hali tagów na pozycji Hall 2 miejsce 2M10.
4. Przechowanie w ramach złożonej oferty i ceny przez okres trwania wystawy skrzyń z videowall-a i opakowań.
5. Demontaż i likwidację stoiska po targach.
6. Transport videowall-a i pozostałych materiałów marketingowych z Targów do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania dotyczące stoiska:

1. Stoisko otwarte z 3 stron, typu „end of block” o wymiarach 6m x 5m.
2. Należy umieścić zaplecze o wymiarach 2,5m x 1,5m, wyposażone w drzwi (nie harmonijkowe).
3. Videowall o wymiarze ekranu 2,06m x 1,16m należy obudować. Videowall posiada własną ramę nośną, jego postawienie jest niezależne od konstrukcji stoiska. Poniżej ekranu videowall-a musi być wykonany dodatkowy „stopień”- wysoki na 0,19m (wewnątrz) i szeroki na 0,45m -stopień jest konieczny do zamaskowania łap ramy nośnej videowall-a wystających na zewnątrz. Zamawiający sugeruje umieszczenie videowalla i zaplecza na tylnej ścianie stoiska, ale nie jest to wymóg obligatoryjny.
3. Zamawiający oczekuje dodatkowych ścianek o szerokości 1-2m w miejscu dwóch otwartych bocznych stron stoiska (nie od strony głównego ciągu komunikacyjnego) w celu umieszczenia na nich grafik reklamowych, stanowiska z półką do prezenatacji i zawieszenia telewizora.
4. Zamawiający oczekuje zamontowania nad stoiskiem fryzów z grafikami reklamowymi.
5. Grafika. Konieczny staranny nadruk na ścianach stoiska, słupie/ach (ścianach) i fryzach grafik wg projektu Zamawiającego w sumie do około 25 m. kw.
6. Wyposażenie stoiska. Zamawiający wymaga: 1 ławy z 2 kanapami i 1 stolika z 4 krzesłami, lady na krawędzi stoiska z 1 lub 2 hockerami dla obsługi, dodatkowego telewizora minimum 55 cali do prezentacji firmowych zainstalowanego na jednej ze ścian stoiska, półki o szerokości min. 0,5 m i długości ok 1,5 m na jednej ze ścian stoiska do zainstalowania laptopów i monitorów dla stanowiska prezentacyjnego (wymagana konstrukcja półki zapewniająca maskowanie kabli od urzadzeń), wykładziny dywanowej na podłodze, 4-7 donic z roślinami dekoracyjnymi. Na zapleczu regału na materiały, kosza na śmieci i małego stolika (jeśli na regale nie będzie możliwości postawienia ekspresu i czainika oraz potrzebnych naczyń) do przygotowywania napojów oraz małej lodówki i wieszaka na ubrania.
7. Wykonawca zobowiązuje się oddać do odbioru ukończone i wysprzątane stoisko.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia we własnym zakresie wysokości ewentualnych kosztów dodatkowych do poniesienia na rzecz Organizatora Targów wynikających z konstrukcji stoiska, którego Projekt jest przedmiotem oferty (np. koszt podwieszenia elementów stoiska lub ponadstandardowe/ ponadwymiarowe elementy stoiska podlegające dodatkowej opłacie wg cennika organizatora) oraz do zawarcia tych kosztów w cenie oferty. W przypadku nie ujawnienia ww kosztów w cenie oferty i konieczności ich poniesienia, Wykonawca który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym zobowiązuje się do ich uregulowania we własnym zakresie.

Stoisko musi spełniać warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi krajowymi oraz UE.

Zamawiający wyklucza budowę stoiska z użyciem standardowych paneli wystawienniczych.

Wykonawca projektu i zabudowy stoiska jest zobligowany do przestrzegania terminów, informacji zawartych w specyfikacji technicznej i wytycznych organizatora wydarzenia IT Trans.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania przetargowego zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością oraz w we wskazanych przez Zmawiającego terminach.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak dodatkowych warunków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Złożenie oferty – do dnia 16 stycznia 2020 roku .
2. Wybór oferty – do dnia 17 stycznia 2020 roku.
3. Dostarczenie do Zamawiającego końcowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego projektu zabudowy stoiska wystawienniczego – do dnia 31 stycznia 2020.
4. Zawarcie Umowy do dnia 24 stycznia 2020 .
5. Odbiór z siedziby Zamawiajacego sprzętu elektronicznego i materiałów marketingowych możliwy wyłącznie w dniach 24-26.02.2020 w godzinach 11:00-15:00 – po wcześniejszym ustalniu dokładnego terminu, z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Dostarczenie na miejsce organizacji targów IT Trans sprzętu elektronicznego oraz materiałów reklamowych Zamawiającego – najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów w dniach i godzinach wyznaczonych w warunkach postępowania, regulaminie i innych przepisach IT Trans 2020.
7. Realizacja zabudowy stoiska według zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu w miejscu organizacji wydarzenia IT Trans 2020 Karlsruhe w dniach wyznaczonych w warunkach postępowania, w regulaminie i innych przepisach organizatora targów.
8. Zakończenie realizacji zabudowy stoiska i zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru ma nastąpić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów (tj.02.03.2020) do godziny 15:00.
9. Wszelkie uzasadnione poprawki zgłoszone przez Zamawiającego podczas odbioru stoiska Wykonawca usunie najpóźniej do godziny 16:00 dnia 02.03.2020 r, nastąpi wówczas odbiór końcowy stoiska (podpisany protokół odbioru stoiska).
10. Za każdą rozpoczętą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę opóźnienia w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych poprawek ponad czas określony powyżej, zostanie potrącone z wynagrodzenia wykonawcy 500 zł netto. Za każdą rozpoczętą kolejną, piątą i dalszą godzinę opóźnienia, ponad czas określony powyżej, w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych poprawek zostanie potrącone z wynagrodzenia wykonawcy 1.000 zł netto. Informacja o wymiarze opóźnienia zostanie zawarta w protokole odbioru stoiska.
11. Jeżeli opóźnienie w realizacji zamówienia z winy Wykonawcy spowoduje konieczność prowadzenia prac poza godzinami wyznaczonymi standardowo przez Organizatora Targów, a będzie się to wiązało z koniecznością wniesienia na rzecz Organizatora dodatkowych opłat, Wykonawca poniesie je we własnym zakresie.
12. Wykonawca po swojej stronie zapewni możliwość podpisania protokołu odbioru gotowego stoiska przez odpowiednio upoważnioną osobę na miejscu realizacji zamówienia w oznaczonym uprzednio przez Zamawiającego terminie.
13. Likwidacja stoiska po imprezie w dniach wyznaczonych w regulaminie i innych przepisach IT Trans 2020..
14. Zwrotne dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i niewykorzystanych materiałów marketingowych – do dnia 11.03.2020 do godziny 15:00 (wymagane od Wykonawcy telefoniczne ustalenie dokładnego terminu zwrotu)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia (zezwolenia, certyfikaty) do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie wymaga dokumentowania uprawnień, wystarczy w tym zakresie oświadczenie w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędne doświadczenie w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, tj.: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 5 usług w zakresie budowy stoiska wystawienniczego na targach międzynarodowych, w tym co najmniej 3 usługi o minimalnej wartości 40 tys. zł.
2. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca w Formularzu Oferty (załącznik) przedstawi wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich zakresu, daty oraz nazw podmiotów, dla których te usługi zostały wykonane – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Zamawiający w przypadku niepewności co do wykazu wykonanych usług ma prawo zażądać od Wykonawcy referencji na potwierdzenie spełnienia warunku. Zamawiający dopuszcza też możliwość załączenia do oferty posiadanych przez Wykonawcę referencji już na etapie składania oferty.
4. Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści oferty musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
5. Niespełnienie warunku spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty.
2. Oferent akceptuje warunki płatności: 40% wartości zamówienia na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Umowy z terminem płatności 7 dni, pozostałe 60 % wartości zamówienia po realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru stoiska na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu usługi z terminem płatności 14 dni.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z zapisami przedmiotowego zamówienia ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Wstępny projekt i wizualizacja stoiska
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Listy referencyjne potwierdzające wykonanie – dobrowolnie na etapie składania oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących projektu stoiska oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające:
– wymagania Zapytania Ofertowego zawierające wstępny projekt i wizualizację stoiska, zgodny z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym;
– wszystkie wymagania zawarte w Formularzu Ofertowym.

Oferty będą oceniane wg następującego kryteriów:

1. Cena 100% punktów:
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie kryteria wykazane na Formularzu Ofertowym.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.

Wykluczenia

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

122784891

Fax

12 278 18 86

NIP

6832080685

Tytuł projektu

Rozwój potencjału eksportowego firmy DPK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na rynkach niemieckim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim.

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0740/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.EXPO GROUP S.C. ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków
Oferta wpłynęła drogą elektroniczną w dniu 16 stycznia 2020 o godzinie 12:13
Oferta spełnia wymagania postępowania. Cena oferty 33 900 zł netto, 41 697 zł brutto

Szukaj close