Realizacja projektu i zabudowy stoiska wystawowego w hali E, nr. E-4 na targach TRANSEXPO w Kielcach w dniach 27-29.10.2021

closeStatus: zakończony
event Termin: 20/09/2021

Ogłoszenie nr 
2021-18164-67678

Status ogłoszenia: 
Rozstrzygnięte

Termin składania ofert

2021-09-20 23:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-10

Data ostatniej zmiany

2021-09-10

Planowany termin podpisania umowy

2021-09OGŁOSZENIEOFERTYPYTANIA

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.03.03.02-12-0740/18 – Rozwój potencjału eksportowego firmy DPK System Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na rynkach niemieckim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim.

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zamiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W WERSJI 1 Z DN. 2021-09-10

 1. 1. Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
 2. 2. Regulamin dla projektujących stoiska targi Kielce Pobierz
 3. 3. Regulamin dla wykonawców stoisk Targi Kielce Pobierz
 4. 4. Plan hali Transexpo 21 hala E1 Pobierz
 5. 5. Formularz Ofertowy Pobierz

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

DPK System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

NIP: 6832080685

Osoby do kontaktu

Agnieszka Dańda

tel.: +48 883 315 060

e-mail: [email protected]

Części zamówienia

 • Część 1Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska na TRANSEXPOCzy dopuszczalne oferty wariantoweNIEPrzedmioty zamówienia
  • UsługaUsługi inneOpisRealizacja projektu i zabudowy stoiska wystawowego w Hali E, nr E-4 na Targach TRANSEXPO w Kielcach w dniach 27-29.10.2021 Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy, który zaprojektuje, przygotuje i zmontuje w miejscu organizacji targów Transexpo 2021 w Kielcach stoisko firmowe Zamawiającego we wskazanej lokalizacji, zapewni transport materiałów do zabudowy stoiska, sprzętu elektronicznego oraz materiałów marketingowych z siedziby Zamawiającego na wystawę w Kielcach oraz z powrotem do siedziby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie projektu stoiska Zamawiającego, wyspowego o wymiarach 6,0 x 6,5 m z wcięciem na jednym z narożników o wymiarach 3,0 x 2,0 m (plan hali z wymiarami stoiska w załączniku), wg wytycznych Zamawiającego, zgodnie z regulaminem Organizatora Targów, 2. Transport stoiska, sprzętu elektronicznego (videowall) i materiałów marketingowych na wystawę w Kielcach, 3. Zabudowę stoiska na miejscu wystawy w hali targów na wskazanej pozycji i przekazanie do odbioru Zleceniodawcy gotowego stoiska w dniu poprzedzającym otwarcie oficjalne Targów najpóźniej do godziny 15:00., 4. Przechowanie przez okres trwania wystawy skrzyń z videowall-a, 5. Demontaż i likwidację stoiska po targachw terminie wyznaczonym przez Organizatora Targów, 6. Transport videowall-a i pozostałych materiałów marketingowych z Targów do siedziby Zamawiającego w ciągu czterech dni roboczych od zakończenia targów. Szczegółowe wymagania dotyczące stoiska: 1. Stoisko wyspowe, otwarte z 3 stron o wymiarach ogólnych 6,5m x 6m i powierzchni 33m2 z wcięciem na jednym z narożników o wymiarach 3,0 x 2,0 m wg załączonego planu hali. 2. W tylnej narożnej części stoiska należy umieścić zaplecze o wymiarach 2,5m x 1,5m. Zaplecze musi być wyposażone w drzwi (nie harmonijkowe!) umieszczone na węższej (1,5m) ścianie. W przednią ścianę zaplecza (przylegającą do drugiego stoiska) musi być wbudowany videowall o wymiarze ekranu 2,06m x 1,16m. Zewnętrzna płaszczyzna ekranu musi licować z zewnętrzną powierzchnią ściany zaplecza. Videowall posiada własną ramę nośną, jego postawienie jest niezależne od konstrukcji stoiska. Przed ścianą zaplecza, poniżej ekranu videowall-a musi być wykonany dodatkowy „stopień” na całą szerokość zaplecza, wysoki na 0,19m (wewnątrz) i szeroki na 0,45m -stopień jest konieczny do zamaskowania łap ramy nośnej videowall-a wystających na zewnątrz ściany zaplecza. 3. Zamawiający oczekuje zamontowania nad stoiskiem fryzów z grafikami reklamowymi. 4. Grafika. Konieczny będzie staranny nadruk na ścianach stoiska grafik wg projektu Zamawiającego, logo Zamawiającego i adresu strony internetowej Zamawiającego. 6. Wyposażenie stoiska. Zamawiający wymaga: 1 ławy z 2 kanapami i 2 stolików z 8 krzesłami, lady na krawędzi stoiska z 2 x hockerem dla obsługi, dodatkowego telewizora 55 cali do prezentacji firmowych zainstalowanego na jednej ze ścian stoiska, wykładziny dywanowej na podłodze, kilku donic z roślinami dekoracyjnymi, na zapleczu regału na materiały, kosza na śmieci, odkurzacza, małego stolika lub szafki do przygotowywania napojów oraz małej lodówki i wieszaka na ubrania. 7. Wykonawca zobowiązuje się oddać do odbioru ukończone i wysprzątane stoisko. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia we własnym zakresie wysokości ewentualnych kosztów dodatkowych do poniesienia na rzecz Organizatora Targów wynikających z konstrukcji stoiska, którego Projekt jest przedmiotem oferty (np. koszt podwieszenia elementów stoiska lub ponadstandardowe/ ponadwymiarowe elementy stoiska podlegające dodatkowej opłacie wg cennika organizatora) oraz do zawarcia tych kosztów w cenie oferty. W przypadku nie ujawnienia ww. kosztów w cenie oferty i konieczności ich poniesienia, Wykonawca który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym zobowiązuje się do ich uregulowania we własnym zakresie. Stoisko musi spełniać warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi krajowymi oraz UE. Zamawiający wyklucza budowę stoiska z użyciem standardowych paneli wystawienniczych. Wykonawca projektu i zabudowy stoiska jest zobligowany do przestrzegania terminów, informacji zawartych w specyfikacji technicznej i wytycznych organizatora wydarzenia Transexpo 2021. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania przetargowego zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością oraz w we wskazanych przez Zmawiającego terminach. Kody CPV39171000-1 Witryny wystawoweMiejsca realizacjicała PolskaKrajPolskaHarmonogram
   • Etap 1Początek realizacji2021-09-20Koniec realizacji2021-11-10Czy występuje płatność częściowaTAKOpis1. Złożenie oferty – do 20 września 2021 r. 2. Wybór oferty – 21 września 2021 r. 3. Zawarcie Umowy do 30 września 2021. 4. Wpłata zaliczki do 4 października 5. Dostarczenie do Zamawiającego końcowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego projektu zabudowy stoiska wystawienniczego – do 7 października 2021. 6. Dostarczenie na miejsce organizacji targów Transexpo 2021 sprzętu elektronicznego oraz materiałów reklamowych Zamawiającego – najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów w dniach i godzinach wyznaczonych w warunkach postępowania, regulaminie i innych przepisach organizatora targów Transexpo 2021. 7. Realizacja zabudowy stoiska według zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu w miejscu organizacji wydarzenia Transexpo 2021 w Kielcach w dniach wyznaczonych w warunkach postępowania, w regulaminie i innych przepisach organizatora targów. 8. Zakończenie realizacji zabudowy stoiska i zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru ma nastąpić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów (tj.26 października 2021) do godziny 15:00. 9. Wszelkie uzasadnione poprawki zgłoszone przez Zamawiającego podczas odbioru stoiska Wykonawca usunie najpóźniej do godziny 17:00 dnia 26 października 2021 r, nastąpi wówczas odbiór końcowy stoiska potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, który dostarczy Zamawiającemu w dwóch kopiach Wykonawca stoiska. 10. Za każdą rozpoczętą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę opóźnienia w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych poprawek ponad czas określony powyżej, zostanie potrącone z wynagrodzenia wykonawcy 500 zł netto. Za każdą rozpoczętą kolejną, piątą i dalszą godzinę opóźnienia, ponad czas określony powyżej, w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych poprawek zostanie potrącone z wynagrodzenia wykonawcy 1.000 zł netto. Informacja o wymiarze opóźnienia zostanie zawarta w protokole odbioru stoiska. 11. Jeżeli opóźnienie w realizacji zamówienia z winy Wykonawcy spowoduje konieczność prowadzenia prac poza godzinami wyznaczonymi standardowo przez Organizatora Targów, a będzie się to wiązało z koniecznością wniesienia na rzecz Organizatora dodatkowych opłat, Wykonawca poniesie je we własnym zakresie. 12. Podpisanie odbioru stoiska 26 października do godz. 17:00. Wykonawca po swojej stronie zapewni możliwość podpisania odbioru gotowego stoiska przez odpowiednio upoważnioną osobę na miejscu realizacji zamówienia w oznaczonym uprzednio przez Zamawiającego terminie. 13. Likwidacja stoiska po imprezie w dniach wyznaczonych w regulaminie i innych przepisach Transexpo 2021. 14. Zwrotne dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i niewykorzystanych materiałów marketingowych – w terminie czterech dni roboczych od zakończenia targów Transexpo 2021. 15. Rozliczenie końcowe do 10 listopada 2021. 16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania przed dniem podpisaniem Umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku odwołania imprezy targowej przez Organizatora w związku z epidemią COVID.
   Warunki, jakie musi spełniać oferentTypUprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnościOpisO udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie wymaga dokumentowania uprawnień, wystarczy w tym zakresie oświadczenie w formularzu ofertowym.TypPotencjał technicznyOpisWykonawca musi posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia w formularzu ofertowym.TypWiedza i doświadczenieOpisO udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: – posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, – zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert podobne usługi do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami. Zamawiający wymaga doświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków oraz dołączenia do oferty co najmniej 3 referencji od różnych firm/instytucji, dla których Oferent wykonał we wskazanym okresie usługi podobne do usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.TypOsoby zdolne do wykonania zamówieniaOpisWykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.TypDodatkowe warunki udziałuOpis1. Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty. 2. Oferent akceptuje warunki płatności: 40% wartości zamówienia na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Umowy z terminem płatności 7 dni, pozostałe 60 % wartości zamówienia po realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru stoiska na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu usługi z terminem płatności 14 dni. 3. W przypadku zmiany terminu Targów przez Organizatora w związku z epidemią COVID Zamawiający i Wykonawca potwierdzają ważność zawartej umowy dla imprezy targowej w nowym terminie. W takim przypadku Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy koszty przechowywania elementów stoiska w wysokości 300,00 zł netto miesięcznie. 4. W przypadku całkowitego odwołania imprezy targowej przez Organizatora pomiędzy wpłatą zaliczki a rozpoczęciem montażu stoiska na terenie targów umowa zostaje zakończona z dniem tego odwołania. Wykonawca zachowuje otrzymane do tego dnia należności tj. zaliczkę i ewentualne koszty składowania. Jednocześnie Wykonawca nie może w takiej sytuacji domagać się jakichkolwiek innych należności z tytułu realizacji Zamówienia.TypLista wymaganych dokumentów/oświadczeńOpis1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Wstępny projekt i wizualizacja stoiska 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 4. Trzy listy referencyjne potwierdzające wykonanie W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących projektu stoiska oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
  Kryteria oceny
  • Czy kryterium cenoweTAKOpisCena 100% punktów: Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru: Pc = (Cn x 100) / Cb Pc – otrzymane punkty Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert Cb – cena badanej oferty. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria wskazane w zamówieniu.

Szukaj close