Optymalizacja planowania i dyspozycji zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności i elastycznego dostosowania do dynamicznie zmiennych warunków

closeStatus: zakończony
event Termin: 25/10/2021

Numer
2021-18164-73733
Id
73733


Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0514/21 – Optymalizacja planowania i dyspozycji zadań transportowych w komunikacji
miejskiej pod kątem elektromobilności i elastycznego dostosowania do dynamicznie zmiennych warunków.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-15
1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-15

Data ostatniej zmiany
2021-10-15

Termin składania ofert
2021-10-25 23:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
DPK System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka
NIP: 6832080260

Osoby do kontaktu
Jacek Kołaczek
tel.: +48 600 01 05 07
e-mail: [email protected]

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
Dostawa laptopów
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa
Podkategoria
Sprzęt IT
Opis
Zakup sprzętu IT
Laptopy – ilość 5 sztuk wg specyfikacji:
Procesor: Procesor Intel Core i7 ósmej generacji, czterordzeniowy o taktowaniu bazowym 1.8Ghz, maksymalnej częstotliwości turbo 4.8Ghz, znamionowej mocy termicznej 15W, 8 MB cache (na
przykład i7-8565U); Pamięć RAM: 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MH z); Dysk SSD M.2 PCIe: 480 GB; Typ
ekranu: Matowy, LED, IPS; Przekątna ekranu: 1″, minimalna rozdzielczość: 1920×1080; dodatkowy
ekran 24″

Kody CPV
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Wieliczka
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-25
Koniec realizacji
2021-11-05
Opis
Zakup laptopów
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dostawy laptopów dopuszczone będą wszystkie
podmioty specjalizujące się w dostawach sprzętu komputerowego będącego przedmiotem
transakcji.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Powyższy warunek w stosunku do dostawcy Sprzętu Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym
okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę sprzedaży sprzętu takiego jak w niniejszym
postępowaniu.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada potencjał techniczny
niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że jego sytuacja finansowa jest dobra i
posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w
oświadczeniu dołączonym do oferty.
2. ertę należy złożyć poprzez dowolną z poniższych form:
Na portalu Baza Konkurencyjności w zakładce Oferty,
Pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020
Wieliczka.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na Portalu Baza Konkurencyjności, lub na adres poczty
elektronicznej [email protected],
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy,
z
dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 2021-18164-73721.
Data wpływu oferty to data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o.
Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla Przedmiotu Zamówienia za cenę rozumie się całkowity koszt dostawy laptopów wg wykazu rozdziale
„Przedmiot zamówienia”).
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cnxl00)/Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniż

Szukaj close