Optymalizacja planowania zadań transportowych w komunikacji miejskiej pod kątem elektromobilności

closeStatus: zakończony
event Termin: 06/04/2021


Załączniki
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-03-25
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Umowa warunkowa
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-25
Data ostatniej zmiany
2021-03-25


Termin składania ofert
2021-04-06

Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
DPK System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka
NIP: 6832080260

Osoby do kontaktu
Jacek Kołaczek
tel.: +48 600 01 05 07
e-mail: [email protected]
Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1
Algorytm optymalizacyjny do planowania zadań elektrobusów
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE
Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa
Podkategoria
Usługi IT
Opis
Zadanie Wykonawcy jest opracowanie algorytmu optymalizacyjnego przeznaczonego do
wyznaczania zadań w komunikacji miejskiej wykonywanych elektrycznym taborem autobusowym.
Zadanie transportowe w świetle analizowanego problemu jest rozumiane jako realizacja przez
pojazdy elektryczne (brygady) określonych kursów w danym dniu roboczym. Optymalizacja zadań
transportowych wiąże się z maksymalnym wykorzystaniem pojazdu w kontekście czasu i kosztu
realizacji planowanych kursów przy jednoczesnej minimalizacji liczby pojazdów wykonujących te
kursy. Problematyka konstruowania zadań dla elektrycznych pojazdów w komunikacji miejskiej
przy jednoczesnej minimalizacji liczby tych pojazdów oraz ujęcie zagadnienia w kontekście
optymalizacji wielokryterialnej sprawia, iż wyznaczanie zadań transportowych dla takiego typu
taboru autobusowego jest złożonym zagadnieniem decyzyjnym i wymaga opracowania nowatorskich algorytmów optymalizacyjnych adekwatnych do analizowanego problemu. Oprócz podstawowych
ograniczeń dla klasycznych pojazdów spalinowych takich jak: czasy realizacji zadań, godziny
rozpoczęcia i zakończenia kursów, ograniczenia w dysponowanej liczbie pojazdów, należy
dodatkowo uwzględnić ograniczenia wynikające z specyfiki jazdy i charakterystyk technicznych
pojazdów elektrycznych tj.: maksymalny przebieg pojazdu na naładowanej baterii, szybkość
ładowania baterii, minimalny czas ładowania, minimalny poziom naładowania baterii, lokalizacja
stacji ładowania na sieci komunikacyjnej, liczba stanowisk ładowania na każdej stacji ładowania,
preferowane godziny ładowania baterii z uwagi na stawki kosztowe.
Kody CPV
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
wielicki
Gmina
Wieliczka
Miejscowość
Wieliczka
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-01
Koniec realizacji
2022-09-30
Opis
Faza 1. Etapu 1
Opracowanie modeli matematycznych wyznaczania zadań transportowych pojazdów w komunikacji
miejskiej wykonywanych elektrycznym taborem autobusowym. W ramach tej części pracy należy
zrealizować następujące zadania:
a) Opracowanie założeń i celów dla modeli matematycznych wyznaczania zadań transportowych
pojazdów w komunikacji miejskiej wykonywanych elektrycznym taborem autobusowym (kamień milowy 1). Głównym kryterium wyznaczania zadań transportowych pojazdów jest optymalne – w
sensie przyjętych kryteriów (czasu, kosztu realizacji zadań, liczby użytych pojazdów do realizacji
zadań) – wykorzystanie posiadanych przez przedsiębiorstwo pojazdów elektrycznych i kierowców do
zrealizowania wyznaczonych zadań przewozowych. Aby było to możliwe niezbędne jest posiadanie
danych w zakresie m.in: taboru autobusowego, sieci komunikacyjnej i rozkładu jazdy, zajezdni, stacji
ładowania, systemów pracy i wynagradzania kierowców.
b) Identyfikacja parametrów (dane wejściowe modelu matematycznego) niezbędnych do ustalenia
warunków brzegowych i funkcji kryteriów warunkujących właściwą realizację zadań transportowych.
Identyfikacja parametrów technicznych, ekonomicznych niezbędnych do ustalenia warunków
brzegowych decydujących o wyznaczaniu zadań transportowych pojazdów w komunikacji miejskiej.
Parametry techniczne związane są z charakterystykami technicznymi poszczególnych autobusów
elektrycznych, czy parametrami sieci komunikacyjnej. Parametry ekonomiczne związane z aspektem
wyznaczania kryterium kosztów realizacji zadań transportowych.
c) Formalizacja zapisu modelu matematycznego (parametryzacja modelu, określenie zmiennych
decyzyjnych, ograniczeń i funkcji kryteriów). Wszystkie parametry modelu przedstawione w postaci
zapisu matematycznego tj. wektorów, macierzy czy zbiorów. Zmienne decyzyjne typu binarnego,
naturalnego. Ograniczenia wynikające zarówno z parametrów technicznych sieci transportowej,
pojazdów jak i organizacji ruchu i regulacji prawnych wynikających z czasu prowadzenia pojazdów.
Funkcje kryterium analizowane w aspekcie jedno i wielokryterialnym.
Faza 2. Etapu 1
Opracowanie efektywnego algorytmu optymalizacyjnego wyznaczającego zadania transportowe
pojazdów (kamień milowy 2).
W ramach tej części pracy należy opracować algorytm (lub algorytmy, wraz z kodem programowym)
optymalizacyjny adekwatny do przedstawionego modelu matematycznego. Ponadto należy opisać
teoretyczne aspekty działania algorytmu wybranego do rozwiązania analizowanego problemu oraz
przedstawić kroki jego modyfikacji i dostosowania go do opracowanego modelu matematycznego.
Algorytm optymalizacyjny powinien bazować na zmiennych decyzyjnych użytych w modelu
matematycznym, wyznaczać rozwiązania zgodnie z przyjętymi ograniczeniami i funkcjami kryteriów.
Płatność częściowa ok 85% całej kwoty.
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Etap 2
Początek realizacji
2022-10-03
Koniec realizacji
2023-09-29
Opis
Zadaniem Wykonawcy będzie udział w implementacji przygotowanych algorytmów do-
aplikacji/środowiska informatycznego w Przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, udzielanie wsparcia
merytorycznego, udzielanie wyjaśnień. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy
podczas przygotowywania scenariuszy testowych rozwiązania, udziału w testach i wykonania
ewentualnych korekt, poprawek i uzupełnień wynikających z przeprowadzonych testów algorytmów
optymalizacyjnych na rzeczywistych bazach danych.
Płatność częściowa ok 15% całej kwoty
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który jest uczelnią publiczną, państwowym instytutem
badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącej organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. Oferent krajowy, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), aby ubiegać się
o zamówienie powinien otrzymać co najmniej ocenę B, Oferta Podwykonawcy zagranicznego przed
otrzymaniem Zamówienia od Wnioskodawcy musi uzyskać akceptację Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę w
obszarze przedmiotu zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia z formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą
podlegały ocenie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Powyższy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent posiada zasoby kadrowe
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i wskaże w ofercie informację o tych zasobach:
dane członków zespołu: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie
doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, najważniejsze
publikacje naukowe związane z tematem projektu.
Zespół badawczy będzie składał się z minimum 4 pracowników, z których minimum jeden posiada
tytuł profesora lub doktora habilitowanego, 2 posiada stopień doktora a pozostali stopień magistra w
dziedzinach adekwatnych do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w przedmiocie zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
BRAK POWIĄZAŃ
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK
Opis
Kryterium: Cena 100%. Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru: Pc = (Cn x 100) /
Cb. Pc – otrzymane punkty Cn – cena najniższa ze złożonych ofert Cb – cena badanej oferty. Zamawiający
udzieli zamówienia Oferentowi/Dostawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Szukaj close