Uniwersalny system zintegrowanego planowania pracy kierowców i pojazdów heterogenicznej floty pojazdów publicznego transportu pasażerskiego

closeStatus: zakończony
event Termin: 20/04/2023

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2023-04-20 23:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2023-04-06

Planowany termin podpisania umowy

2023-04

Powstaje w kontekście projektu

FENG.01.01-IP.02-0001/23 – Uniwersalny system zintegrowanego planowania pracy kierowców i pojazdów heterogenicznej floty pojazdów publicznego transportu pasażerskiego

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany treści i warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego postępowania. 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi. 6. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy z zastrzeżeniem podpunktu. 1): 1) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji w okolicznościach niezależnych od Dostawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia związanych z: a) zdarzeniem zewnętrznym o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; b) za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia; c) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Dostawcy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; d) działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 2) Podstawą do stosownego przedłużenia w wyżej wymienionych przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Dostawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Dostawcę, mających na celu realizację dostawy w terminie założonym w opisie przedmiotu zamówienia i określeniem przyczyny i rozmiaru opóźnienia. 3) Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Dostawcy. 7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Dostawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia oraz gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2023-04-06

 1. Formularz Ofertowy POBIERZ
 2. Oświadczenie o braku powiązań POBIERZ
 3. Projekt zapisów umowy warunkowej POBIERZ

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
Dane adresowe ogłoszeniodawcy

DPK System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

NIP: 6832080260

Osoby do kontaktu

Jacek Kołaczek

tel.: +48 600 01 05 07

e-mail: [email protected]

Części zamówienia

 • Część 1
  Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe
  Czy dopuszczalne oferty wariantowe NIE
  Przedmioty zamówienia
  • Usługa Usługi badawcze Opis Celem projektu jest opracowanie i zaimplementowanie w systemie informatycznym algorytmów optymalizacyjnych umożliwiających zintegrowane, optymalne planowanie pracy kierowców i floty pojazdów różnorodnych typów w publicznym transporcie zbiorowym. Zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności: • Opracowanie szczegółowej charakterystyki zagadnienia na podstawie dostępnych źródeł danych na potrzeby budowy modelu optymalizacyjnego i prototypów algorytmów. • Opracowanie, wspólnie z zespołem Zamawiającego modelu konceptualnego obejmującego sformułowanie założeń i celów dla zagadnienia badawczego planowania pracy kierowców i pojazdów heterogenicznej floty pojazdów publicznego transportu pasażerskiego. • Analiza procesowa zintegrowanego konstruowania zadań dla kierowców i pojazdów heterogenicznej floty pojazdów publicznego transportu pasażerskiego, opracowanie scenariuszy planowania w postaci modeli w standardzie BPMN, UML • Sformułowanie matematycznego modelu rozwiązywanego zagadnienia decyzyjnego: określenie zmiennych decyzyjnych i parametrów, sformułowanie wielokryterialnej funkcja celu, formalizacja ograniczeń „miękkich” i „twardych” wynikających z potrzeb biznesowych • opracowanie prototypu hybrydowego algorytmu opartego na inteligencji obliczeniowej zdolnego do efektywnego rozwiązania problemu optymalizacyjnego • Współpraca z Zamawiającym podczas implementacji algorytmów do laboratoryjnego oprogramowania w celu weryfikacji funkcjonalności i osiąganych wyników. • Udział w testach oraz oprawki i modyfikacje modelu matematycznego i algorytmu w oparciu o wyniki i rekomendacje z testów laboratoryjnych. • Współpraca z Zamawiającym podczas testów opracowanych algorytmów na danych rzeczywistych. • Opracowanie wyników testów, rekomendacji dla użytkowników i końcowej wersji dokumentacji projektowej. Okres gwarancji36 miesięcyKody CPV73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradczeMiejsca realizacjiadresKrajPolskaWojewództwomałopolskiePowiatwielickiGminaWieliczkaMiejscowośćWieliczkaHarmonogram
   • Etap 1Początek realizacji2023-11-01Koniec realizacji2024-09-30Czy występuje płatność częściowaTAKOpisETAP 1. 1. Opracowanie szczegółowej charakterystyki zagadnienia na podstawie dostępnych źródeł danych na potrzeby budowy modelu optymalizacyjnego i prototypów algorytmów. 2. Opracowanie, wspólnie z zespołem Zamawiającego modelu konceptualnego obejmującego sformułowanie założeń i celów dla zagadnienia badawczego planowania pracy kierowców i pojazdów heterogenicznej floty pojazdów publicznego transportu pasażerskiego. 3. Analiza procesowa zintegrowanego konstruowania zadań dla kierowców i pojazdów w komunikacji pasażerskiej, opracowanie scenariuszy planowania w postaci modeli w standardzie BPMN, UML
   • Etap 2Początek realizacji2024-10-01Koniec realizacji2025-04-30Czy występuje płatność częściowaTAKOpisEtap 2 1. Sformułowanie matematycznego modelu rozwiązywanego zagadnienia decyzyjnego: określenie zmiennych decyzyjnych i parametrów, sformułowanie wielokryterialnej funkcja celu, formalizacja ograniczeń „miękkich” i „twardych” wynikających z potrzeb biznesowych 2. Opracowanie prototypu hybrydowego algorytmu opartego na inteligencji obliczeniowej zdolnego do efektywnego rozwiązania problemu optymalizacyjnego
   • Etap 3Początek realizacji2025-05-01Koniec realizacji2026-01-31Czy występuje płatność częściowaTAKOpisEtap 3 1. Współpraca z Zamawiającym podczas implementacji algorytmów do laboratoryjnego oprogramowania w celu weryfikacji funkcjonalności i osiąganych wyników. 2. Udział w testach oraz poprawki i modyfikacje modelu matematycznego i algorytmu w oparciu o wyniki i rekomendacje z testów laboratoryjnych.
   • Etap 4Początek realizacji2026-02-01Koniec realizacji2026-10-31Czy występuje płatność częściowaTAKOpisETAP 4 1. Współpraca z Zamawiającym podczas testów opracowanych algorytmów na danych rzeczywistych. 2. Opracowanie wyników testów, rekomendacji dla użytkowników i końcowej wersji dokumentacji projektowej.Warunki, jakie musi spełniać oferentTypOsoby zdolne do wykonania zamówieniaOpisWarunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zasoby kadrowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Osoby delegowane do realizacji projektu powinny w okresie ostatnich trzech lat uczestniczyć w minimum jednym, należycie zrealizowanym projekcie w obszarze przedmiotu niniejszego zamówienia. Oferent wraz z ofertą przekaże dane członków zespołu: imię, nazwisko, wykształcenie, tytuł naukowy, doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu. Zespół badawczy będzie składał się z minimum 4 pracowników, z których minimum jeden posiada stopień doktora habilitowanego, 2 posiada stopień doktora a 1 stopień magistra w dziedzinach adekwatnych do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w przedmiocie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia i danych o członkach zespołu badawczego stanowiącego część oferty. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą podlegały ocenie.TypDodatkowe warunki udziałuOpisO zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.TypPotencjał technicznyOpisZamawiający wymaga oświadczenia na formularzu ofertowym o posiadaniu przez Oferenta potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia.TypSytuacja ekonomiczna i finansowaOpisZamawiający wymaga oświadczenia na formularzu ofertowym o posiadaniu przez Oferenta sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.TypLista wymaganych dokumentów/oświadczeńOpisI. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez portal Baza Konkurencyjności w zakładce Oferty. Oferta powinna zostać sporządzone na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Formularz oferty musi zawierać następujące informacje / oświadczenia: 1. Pełne dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP), 2. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email), 3. Cenę całkowitą netto i brutto za realizację usługi wg warunków zamówienia w OPZ, 4. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów B+R wg wymagań niniejszego postępowania 5. Oświadczenie o posiadaniu zasobów kadrowych zgodnych z wymaganiami niniejszego postępowania. 6. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 7. Oświadczenie o posiadaniu zasobów technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia. 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią zamówienia i umowy warunkowej oraz akceptacji zapisanych w nich warunków. 9. Oświadczenie o związaniu ofertą na 180 dni. 10. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że podane informacje mogą być weryfikowane przez właściwą instytucję publiczną. 11. Datę przygotowania i termin ważności oferty, 12. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. II. Do formularza oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. 2. Wykaz zasobów kadrowych planowanych do oddelegowania do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z pełną informacją o tych zasobach. Należy podać dane członków zespołu: imię, nazwisko, wykształcenie, tytuł naukowy, doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe TAK

Opis
Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%. Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru: Pc = (Cn x 100) / Cb Pc – otrzymane punkty Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert Cb – cena badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia na realizację zadania Wykonawcy, kt

Szukaj close