Leasing finansowy dostawy serwera i sprzętu komputerowego

closeStatus: zakończony
event Termin: 12/07/2019

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1192016

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać poprzez dowolną z poniższych form:
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o. sp. k.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na ww adres poczty elektronicznej,
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1192016

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dańda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 883 315 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu finansowego dostawy serwera i sprzętu komputerowego o szacunkowej wartości ok. 180 do 190 tys zł.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sfinansowanie dostawy serwera i sprzętu komputerowego, który będzie służył zespołowi programistów do zbudowania środowiska informatycznego do implementacji algorytmów optymalizacyjnych przygotowanych przez zespoły B+R Podwykonawców.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu finansowego dostawy serwera i sprzętu komputerowego o wartości ok. 180 do 190 tys zł

Kod CPV

66000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres trwania umowy leasingowej – 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zawarcie umowy do 14 dni od daty wyboru najlepszej oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu w zakresie leasingu finansowego dopuszczone będą wszystkie podmioty świadczące usługi finansowe posiadające wystarczające środki do sfinansowania zawartej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Powyższy warunek w stosunku do dostawcy usługi leasingu finansowego Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował minimum trzy usługi leasingu finansowego, każdą na dla obsługi dostawy na co najmniej 200.000,- PLN netto.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że jego sytuacja finansowa jest dobra i posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla Przedmiotu Zamówienia za cenę usługi rozumie się koszt obsługi leasingowej dostawy, podanej w wartości procentowej od wartości przedmiotu dostawy, która będzie leasingowana.

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM SP. Z O.O.

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

600010507

NIP

6832080260

Tytuł projektu

Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0952/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Europejski Fundusz Leasingowy
pl. Orląt Lwowskich,
53-605 Wrocław
Oferta wpłynęła 11 lipca 2019 o godz 17:06
Cena oferty netto: Dla sprzętu o wartości 185.000,- zł całkowity koszt umowy wynosi 209.123,80 zł; Koszt obsługi leasingowej dla 31 miesięcy umowy wynosi 24123,80 zł netto tj 13,04% kwoty przedmiotu leasingu.

Szukaj close