Realizacja projektu i zabudowy stoiska wystawowego w Hali C, nr 42 na Targach TRAKO w Gdańsku w dniach 24-27.09.2019

closeStatus: zakończony
event Termin: 11/07/2019

Termin składania ofert

do dnia 11-07-2019

Numer ogłoszenia

1192050

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o. sp. k. poprzez dowolną z poniższych form:
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na ww adres poczty elektronicznej,
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1192050.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dańda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 883 315 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie indywidualnego projektu zabudowy stoiska wystawowego oraz realizacja jego zabudowy podczas wydarzenia TRAKO 2019 w Gdańsku wg wytycznych przekazanych od Zamawiającego oraz wytycznych i regulaminów organizatora TRAKO 2019 wraz z transportem sprzętu elektronicznego (videowall i monitory/laptopy) i materiałów marketingowych z siedziby zamawiającego na miejsce zabudowy stoiska.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zaprojektuje, przygotuje i zmontuje w miejscu organizacji targów TRAKO 2019 w Gdańsku (wskazany przez Zamawiającego numer wynajętej powierzchni wystawienniczej) stoisko firmowe Zamawiającego, zapewni transport materiałów do zabudowy stoiska, sprzętu elektronicznego oraz materiałów marketingowych z siedziby Zamawiającego na wystawę w Gdańsku oraz z powrotem do siedziby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1. Projekt stoiska Zamawiającego, narożnego o wymiarach 5,5m x 4,5m wg wytycznych Zamawiającego, zgodnie z regulaminem TRAKO 2019,
2. Transport stoiska, sprzętu elektronicznego (videowall) i materiałów marketingowych na wystawę w Gdańsku,
3. Zabudowę stoiska na miejscu wystawy w hali tagów na pozycji ,
4. Przechowanie przez okres trwania wystawy skrzyń z videowall-a
5. Demontaż i likwidację stoiska po targach,
6. Transport videowall-a i pozostałych materiałów marketingowych z Targów do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania dotyczące stoiska:

1. Stoisko narożne, otwarte z 2 stron o wymiarach 5,5m x 4,5m.
2. W tylnej narożnej części stoiska należy umieścić zaplecze o wymiarach 2,5m x 1,5m. Zaplecze musi być wyposażone w drzwi (nie harmonijkowe!) umieszczone na węższej (1,5m) ścianie. W dłuższą ścianę zaplecza musi być wbudowany videowall o wymiarze ekranu 2,06m x 1,16m. Zewnętrzna płaszczyzna ekranu musi licować z zewnętrzną powierzchnią ściany zaplecza. Videowall posiada własną ramę nośną, jego postawienie jest niezależne od konstrukcji stoiska. Przed dłuższą ścianą zaplecza, poniżej ekranu videowall-a musi być wykonany dodatkowy „stopień” na całą szerokość zaplecza, wysoki na 0,19m (wewnątrz) i szeroki na 0,45m -stopień jest konieczny do zamaskowania łap ramy nośnej videowall-a wystających na zewnątrz ściany zaplecza.
3. Zamawiający oczekuje dodatkowego słupa lub wąskiej ściany w narożniku dwóch otwartych stron stoiska w celu umieszczenia na nich grafik reklamowych.
4. Zamawiający oczekuje zamontowania nad stoiskiem fryzów z grafikami reklamowymi.
5. Grafika. Konieczny będzie staranny nadruk na ścianach stoiska, dodatkowym słupie i fryzach grafik wg projektu Zamawiającego, logo Zamawiającego i adresu strony internetowej Zamawiającego, w sumie do 15 m. kw.
6. Wyposażenie stoiska. Zamawiający wymaga: 1 ławy z kanapami i 1 stolika z 4 krzesłami, lady na krawędzi stoiska z hockerem dla obsługi, dodatkowego telewizora 55 cali do prezentacji firmowych zainstalowanego na jednej ze ścian stoiska, półki o szerokości 0,5 m i długości ok 1,5 m na jednej ze ścian stoiska do zainstalowania laptopów i monitorów dla stanowiska prezentacyjnego, wykładziny dywanowej na podłodze, 4-7 donic z roślinami dekoracyjnymi, na zapleczu regału na materiały, kosza na śmieci, odkurzacza i malutkiego stolika do przygotowywania napojów oraz małej lodówki i wieszaka na ubrania.
7. Wykonawca zobowiązuje się oddać do odbioru ukończone i wysprzątane stoisko.

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia we własnym zakresie wysokości ewentualnych kosztów dodatkowych do poniesienia na rzecz Organizatora Targów wynikających z konstrukcji stoiska, którego Projekt jest przedmiotem oferty (np. koszt podwieszenia elementów stoiska lub ponadstandardowe/ ponadwymiarowe elementy stoiska podlegające dodatkowej opłacie wg cennika organizatora) oraz do zawarcia tych kosztów w cenie oferty. W przypadku nie ujawnienia ww kosztów w cenie oferty i konieczności ich poniesienia, Wykonawca który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym zobowiązuje się do ich uregulowania we własnym zakresie.

Stoisko musi spełniać warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi krajowymi oraz UE.

Zamawiający wyklucza budowę stoiska z użyciem standardowych paneli wystawienniczych.

Wykonawca projektu i zabudowy stoiska jest zobligowany do przestrzegania terminów, informacji zawartych w specyfikacji technicznej i wytycznych organizatora wydarzenia TRAKO 2019.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania przetargowego zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością oraz w we wskazanych przez Zmawiającego terminach.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Złożenie oferty – do 11 lipca 2019 r.
2. Wybór oferty – 12 lipca 2019 r.
3. Dostarczenie do Zamawiającego końcowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego projektu zabudowy stoiska wystawienniczego – do 05 sierpnia 2019.
4. Zawarcie Umowy do 14 sierpnia 2019.
5. Dostarczenie na miejsce organizacji targów TRAKO 2019 sprzętu elektronicznego oraz materiałów reklamowych Zamawiającego – najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów w dniach i godzinach wyznaczonych w warunkach postępowania, regulaminie i innych przepisach TRAKO 2019.
6. Realizacja zabudowy stoiska według zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu w miejscu organizacji wydarzenia TRAKO 2019 w Gdańsku w dniach wyznaczonych w warunkach postępowania, w regulaminie i innych przepisach TRAKO 2019 w Gdańsku.
7. Zakończenie realizacji zabudowy stoiska i zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru ma nastąpić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów (tj.23 wrzesień 2019) do godziny 12:00.
8. Wszelkie uzasadnione poprawki zgłoszone przez Zamawiającego podczas odbioru stoiska Wykonawca usunie najpóźniej do godziny 16:00 dnia 23 września 2019 r, nastąpi wówczas odbiór końcowy stoiska.
9. Za każdą rozpoczętą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę opóźnienia w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych poprawek ponad czas określony powyżej, zostanie potrącone z wynagrodzenia wykonawcy 500 zł netto. Za każdą rozpoczętą kolejną, piątą i dalszą godzinę opóźnienia, ponad czas określony powyżej, w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uzasadnionych poprawek zostanie potrącone z wynagrodzenia wykonawcy 1.000 zł netto. Informacja o wymiarze opóźnienia zostanie zawarta w protokole odbioru stoiska.
10. Jeżeli opóźnienie w realizacji zamówienia z winy Wykonawcy spowoduje konieczność prowadzenia prac poza godzinami wyznaczonymi standardowo przez Organizatora Targów, a będzie się to wiązało z koniecznością wniesienia na rzecz Organizatora dodatkowych opłat, Wykonawca poniesie je we własnym zakresie.
11. Wykonawca po swojej stronie zapewni możliwość podpisania odbioru gotowego stoiska przez odpowiednio upoważnioną osobę na miejscu realizacji zamówienia w oznaczonym uprzednio przez Zamawiającego terminie.
11. Likwidacja stoiska po imprezie w dniach wyznaczonych w regulaminie i innych przepisach TRAKO 2019.
12. Zwrotne dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i niewykorzystanych materiałów marketingowych – do 30 września 2019, do godziny 14:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie wymaga dokumentowania uprawnień, wystarczy w tym zakresie oświadczenie w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
– posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
– zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert podobne usługi do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami.
Zamawiający wymaga doświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków oraz dołączenia do oferty co najmniej 3 referencji od różnych firm/instytucji, dla których Oferent wykonał we wskazanym okresie usługi podobne do usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe warunki

1. Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty.
2. Oferent akceptuje warunki płatności: 40% wartości zamówienia na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Umowy z terminem płatności 7 dni, pozostałe 60 % wartości zamówienia po realizacji zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru stoiska na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu usługi z terminem płatności 14 dni.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Wstępny projekt i wizualizacja stoiska
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Trzy listy referencyjne potwierdzające wykonanie
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących projektu stoiska oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie będą podlegały oferty spełniające wymagania zapytania, zawierające wstępny projekt stoiska zgodny z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym.
Oferty będą oceniane wg następującego kryteriów:

1. Cena 100% punktów:
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

122784891

Fax

12 278 18 86

NIP

6832080685

Tytuł projektu

Rozwój potencjału eksportowego firmy DPK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na rynkach niemieckim, węgierskim, rumuńskim i bułgarskim.

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0740/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EXPO GROUP SC
ul. Bonarka 21
30-415 Kraków
Oferta wpłynęła drogą elektroniczną w dniu 11 lipca 2019 r. o godzinie 17:07. Oferta spełnia wymagania postępowania.
Cena oferty 19.900,00 zł netto, 24.477,00 zł brutto

Szukaj close