Zakup Serwera i Stacji Roboczych

closeStatus: zakończony
event Termin: 07/12/2019

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1191982

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć poprzez dowolną z poniższych form:
Pocztą tradycyjną na adres DPK System sp. z o. o. sp. k, ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka
Pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Osobiście w sekretariacie DPK System sp. z o. o. sp. k. pod adresem ul. Piłsudskiego 41, 32-020 Wieliczka.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura DPK System sp. z o. o. sp. k.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać:
W wersji elektronicznej w formacie PDF na ww adres poczty elektronicznej,
W wersji drukowanej w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 1191982.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Dańda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 883 315 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera i sprzętu komputerowego, które będą służyły zespołowi programistów do zbudowania środowiska informatycznego do implementacji algorytmów optymalizacyjnych przygotowanych przez zespoły B+R z Uczelni Wyższych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie serwera i sprzętu komputerowego, które będzie służyło zespołowi programistów do zbudowania środowiska informatycznego do implementacji algorytmów optymalizacyjnych przygotowanych przez zespoły B+R z Uczelni Wyższych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa zadania:
Zadanie 1. Dostawa Serwera
Zadanie 2. Dostawa 17 sztuk Stacji Roboczych
Opis wymagań i specyfikacja techniczna sprzętu znajduje się w Załączniku 1 Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty na obydwa zadania, nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 31 lipca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie wymaga dokumentowania uprawnień, wystarczy w tym zakresie oświadczenie w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Powyższy warunek w stosunku do dostawcy serwera i sprzętu komputerowego Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował minimum jedną usługę sprzedaży serwera i sprzętu komputerowego wg podobnej jak w niniejszym postępowaniu specyfikacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że posiada zatrudniony personel, który to posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i certyfikaty niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca oświadczy pisemnie, że on sam oraz żaden z zatrudnionych pracowników nie był karany w związku z prowadzoną działalnością.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadczy pisemnie na formularzu ofertowym, że jego sytuacja ekonomiczna jest dobra i posiada potencjał finansowy niezbędny do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być powiązany rodzinnie lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzi w oświadczeniu dołączonym do oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla Przedmiotu Zamówienia za cenę rozumie się całkowity koszt dostawy serwera i sprzętu komputerowego wg wykazu w ust 1. Lit a i b w rozdziale 8 (OPZ).

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM SP. Z O.O.

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

600010507

NIP

6832080260

Tytuł projektu

Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0952/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Szukaj close