Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru usług rozbudowy, dzierżawy serwera z bezpiecznego ośrodka przetwarzania danych dla DPK System Consulting

closeStatus: zakończony
event Termin: 27/12/2018

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

1151646

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Liczy się data wpływu oferty do biura DPK System Consulting poprzez dowolną z poniższych form:

Poczta tradycyjna:
DPK System Consulting
ul. Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka

Poczta elektroniczna:
[email protected]
Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną załączniki nr 1 i 2 powinny stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.

Osobiście:
DPK System Consulting
ul. Piłsudskiego 41
32-020 Wieliczka

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr …./POIR 1.1.1/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kołaczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600010507

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest udostępnienie dedykowanego serwera wraz usługami utrzymania infrastruktury przez okres 30 miesięcy.

Całość rozwiązania ma być dostarczona w modelu usługowym.
Oferent, będzie świadczył usługę dla Zamawiającego siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (łącznie przez okres 30 miesięcy).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na usługi udostępnienia serwera dedykowanego z zewnętrznego Data Center opisanego w dalszej części dokumentu.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis wymagań co do przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

30 miesięcy od zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Składając ofertę Oferent jednocześnie oświadcza, że:
• Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, będących przedmiotem procesu zakupowego.

Wiedza i doświadczenie

Składając ofertę Oferent jednocześnie oświadcza, że:
• Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu procesu zakupowego.
• Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku Polskim.
• Prowadzi od co najmniej 5 lat działalności Data Center.
• Przedstawi referencję na usługę w zakresie udostępnienia, hostingu lub cloud computingu (chmury obliczeniowej) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizyty weryfikacyjnej w ośrodku podstawowym i zapasowym. Zamawiającego celem weryfikacji spełnienia wymagań ZO. Wizyta taka może się odbyć na życzenie Zamawiającego w okresie pomiędzy złożeniem ofert a wyborem Wykonawcy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkować odrzuceniem badanej oferty.

Potencjał techniczny

Składając ofertę Oferent jednocześnie oświadcza, że:
• jest właścicielem ośrodka podstawowego i zapasowego.
• jest właścicielem gruntu, na którym znajdują się oba ośrodki.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Składając ofertę Oferent jednocześnie oświadcza, że:
• Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu postępowania zakupowego.
• Oferent posiada aktualne ubezpieczenie OC na minimum 1.500.000 PLN i gwarantuje je utrzymywać w całym okresie współpracy z Zamawiającym.

Dodatkowe warunki

Wytyczne do przygotowania oferty.
-Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej.
-Formularz cenowy należy przesłać w formacie pdf zgodnie z Załącznikiem.
-Ofertę techniczną w której powinien się znaleźć opis architektury i sposób dostarczenia usługi należy przygotować według własnego standardu.
-Referencję i kopię polisy ubezpieczeniowej należy przesłać a wersji pdf w wersji pdf.
-Certyfikaty należy przesłać w wersji pdf.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty jakie powinien dostarczyć Oferent:
• Formularz cenowy
• Oferta techniczna zgodna z opisem w OPZ.
• Kopia polisy ubezpieczeniowej.
• Aktualne certyfikaty ISO (9001, 27001, 27017).
• Referencja

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Dla poz. 1. Przedmiotu Zamówienia za cenę rozumie się całkowity koszt dostawy licencji wg wykazu w ust 1. Lit a i b w rozdziale 8 (OPZ)
Dla poz. 2. Przedmiotu Zamówienia za cenę rozumie się koszt obsługi leasingowej dostawy, bez kosztu licencji będących przedmiotem dostawy.

Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert
Cb – cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DPK SYSTEM CONSULTING PIOTR KISIELEWSKI

Adres

marsz. Józefa Piłsudskiego 41

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

+48600010507

NIP

6831184477

Tytuł projektu

System informatyczny komputerowego wspomagania planowania komunikacji miejskiej.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0970/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polcom SA
ul. Krakowska 43
32-050 Skawina
data wpływu oferty 27 grudnia 2018 r godz. 12:04
Cena:
64.950,00 PLN netto (2.165,00 PLN netto miesięcznie przez 30 miesięcy)
Stawka VAT 23%
Cena brutto 79.888,50 PLN (2.662,95 PLN brutto przez 30 miesięcy)

Szukaj close