Ramowa Umowa o Współpracy z Politechniką Krakowską

W dniu 28 maja 2014 roku została zawarta Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i holdingiem przedsiębiorstw DPK System. Ze strony Politechniki Krakowskiej Umowę podpisał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

Umowa została zawarta w ramach działań mających na celu zintensyfikowanie współpracy naukowo technicznej Uczelni z przedsiębiorstwami regionu małopolskiego. Celem porozumienia jest zdefiniowanie zasad współpracy w zakresie:

  • Współpracy naukowo technicznej,
  • Wymiany doświadczeń,
  • Wsparcia procesu dydaktycznego,
  • Wspólnej realizacji projektów inżynierskich i badawczych.

W zakresie działalności naukowej Partnerzy deklarują współpracę i wzajemną pomoc w dostępie do publikowanych materiałów konsultacjach w najszerszym możliwym zakresie oraz w miarę możliwości wsparcie  w zakresie infrastruktury sprzętowej.

W zakresie projektów badawczych i wdrożeniowych Partnerzy deklarują wzajemne wsparcie w działaniach konsultacyjnych, w dostępie do sprzętu i infrastruktury, dostępie do danych oraz możliwość współpracy na zasadach komercyjnych.

W ramach wsparcia procesu dydaktycznego Partnerzy zobowiązują się do organizacji i prowadzenia zawodowych i dyplomowych praktyk dla studentów Politechniki Krakowskiej zajmujących się problematyką systemów informatycznych, transportu kolejowego, komunikacji miejskiej, systemów logistycznych i systemów zabezpieczeń i monitoringu.

Strony Umowy zobowiązały się do wzajemnego poszanowania praw autorskich i poufności informacji oraz współpracy na zasadach wzajemności.

http://www.pk.edu.pl/

Szukaj close